Trang web này đang sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục lướt web, quý vị chấp nhận Các Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm Chấp Nhận

Các nội dung sau chỉ có sẵn bằng Tiếng Anh

Cân bằng vật liệu sử dụng

Cân bằng vật liệu sử dụng

Những tác động tới môi trường (bao gồm sử dụng tài nguyên, phát thải CO2 và tạo ra rác thải) liên quan đến mọi hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Brother đều được giám sát và tổng hợp một cách định lượng để giảm thiểu các tác động tới môi trường.

Dữ liệu nhập về tài nguyên và năng lượng năm TC2018

Mức sử dụng tài nguyên Mức sử dụng tài nguyênNguyên liệu sản phẩm233.908t

Tổng lượng nguyên liệu thô được sử dụng cho những sản phẩm chính được giao

Tổng năng lượng sử dụng Tổng năng lượng sử dụngLượng dầu mỏ tương đương47.983kL

Tổng lượng tài nguyên năng lượng được sử dụng tại mỗi điểm kinh doanh chỉ định

Lượng nước sử dụng Lượng nước sử dụng769.704m3

Tổng lượng nước được sử dụng tại mỗi điểm kinh doanh chỉ định

Sản xuất & Phát thải các chất trong năm TC2018

Phát thải CO2 Phát thải CO2Phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính từ việc sử dụng năng lượng105.677t-CO2

Tổng lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính tại mỗi điểm kinh doanh chỉ định

Lượng nước thải Lượng nước thảiLượng nước thải672.282m3Lượng rác thải được tái chế270m3

Tổng lượng nước xả thải từ mỗi điểm kinh doanh được chỉ định và khối lượng tái chế

Lượng rác thải Lượng rác thảiRác thải liên quan đến sản xuất14.168tLượng được tái chế12.113t

Tổng lượng rác thải tạo ra trong quá trình sản xuất tại các điểm kinh doanh mục tiêu

Phạm vi tổng hợp liên quan trực tiếp tới dòng sản phẩm.

Nội dung bên trên chỉ được trình bày bằng tiếng Anh.

Chia sẻ trang này