เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ หากคุณต้องการค้นดูต่อไป หมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ยอมรับ

เนื้อหาต่อไปนี้มีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

เนื้อหาต่อไปนี้มีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

สารจากผู้บริหาร

สารจากท่านประธาน

มุ่งมั่นสู่สังคมที่ยั่งยืน

บราเดอร์ กรุ๊ปได้นำเสนอผลิตภัณฑ์มากมายในช่วงเวลากว่า 100 ปีที่ผ่านมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าและสังคม เป้าหมายของเราคือการส่งมอบ “คุณค่าที่เหนือกว่า” เพื่อเติมเต็มข้อเรียกร้องของลูกค้าและสังคม
ประชาคมโลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมปลอดมลพิษ (carbon-free society) อย่างต่อเนื่องผ่านมาตรการต่างๆ เนื่องจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประชาคมโลกพยายามทุกวิถีทางเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนด้วยการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลกไปพร้อมกับการธำรงไว้ซึ่งการเติบโตของเศรษฐกิจ มีการกำหนดข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และความตกลงปารีสหรือ Paris Agreement (ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) รวมถึงการแบ่งปันวิสัยทัศน์โอซากามหาสมุทรสีคราม “Osaka Blue Ocean Vision”* ด้วย
บราเดอร์ กรุ๊ปตระหนักดีถึงความเร่งด่วนของมาตรการดังกล่าวสำหรับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ รวมถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกิจกรรมต่างๆ ตามหลักการ “วิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมปี 2050 ของบราเดอร์ กรุ๊ป”

ระบบสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ สิ่งแวดล้อมทางสังคมยังมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากอีกด้วย ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ ทางบริษัทจึงได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2050 ของบราเดอร์ กรุ๊ป (Brother Group Environmental Vision 2050) ขึ้นในเดือนมีนาคม 2018 เพื่อให้เรามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม เช่น ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสร้างสังคมที่ยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบราเดอร์ กรุ๊ป จากวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าว เราจึงได้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์”, “การรีไซเคิลทรัพยากร” และ “การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ” สำหรับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบราเดอร์ กรุ๊ปทั้งหมด (ขอบเขต 1 และ 2) มีผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ โดยดำเนินกิจกรรมประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่องและเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ในโรงงานผลิตนอกประเทศญี่ปุ่น เป้าหมายคือลดปริมาณลงให้ได้ 30% ของปีงบประมาณ 2015 ภายในปีงบประมาณ 2050 แต่ปัจจุบันสามารถทำได้ถึง 28% แล้ว บราเดอร์ กรุ๊ปยังได้ริเริ่มโครงการใหม่ๆ เช่น การรีไซเคิลทรัพยากรในห่วงโซ่คุณค่า โดยปรับปรุงระบบและทำกิจกรรมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

คำมั่นสัญญาในการเร่งดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ใน Brother Group Global Charter ซึ่งให้หลักการพื้นฐานสำหรับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของบราเดอร์ กรุ๊ปได้บัญญัติไว้ว่า บราเดอร์ กรุ๊ปให้คำมั่นสัญญาว่าจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสังคมให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการดำเนินงานทุกๆ ด้าน บราเดอร์ กรุ๊ปได้เร่งดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้คำขวัญ “Brother Earth” ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยยึดหลักการที่ว่า “ผนึกกำลังร่วมกันเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า”

การได้รับความไว้วางใจจากสาธารณชน

บราเดอร์ กรุ๊ปเห็นว่าปัญหาของลูกค้าสามารถแก้ไขได้ด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานตามที่ระบุไว้ในฉลากสิ่งแวดล้อมในประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้ บราเดอร์ กรุ๊ปได้ทุ่มเทอย่างหนักเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยเราในการแก้ไขปัญหาสังคมและยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วย
ผมเชื่อว่าพนักงานแต่ละคนของบราเดอร์ กรุ๊ปควรตระหนักถึงข้อเรียกร้องของสังคมที่สะท้อนถึงความต้องการของลูกค้า และสร้างผลิตภัณฑ์และการบริการผ่านบริษัทซึ่งทำหน้าที่เป็น ‘กระบอกเสียง’ ผมซึ่งอยู่ในส่วนการจัดการจะพยายามอย่างเต็มที่ให้หน้าที่นี้ประสบความสำเร็จและได้รับความไว้วางใจจากสังคมต่อไปในระยะยาว

อิชิโร ซาซากิ
กรรมการบริหารและประธานบริษัท
บราเดอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด
กันยายน 2019

  • มีการแบ่งปันวิสัยทัศน์นี้ในการประชุม G20 ที่เมืองโอซากา โดยมีเป้าหมายเพื่อเสถียรภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับโลก ลดการสร้างมลภาวะจากการทิ้งขยะพลาสติกในทะเลให้เป็นศูนย์ภายในปี 2050

การเคลื่อนไหวเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนให้เป็นจริง 

ความตกลงปารีส

ความตกลงปารีส

ความตกลงพหุภาคีว่าด้วยการควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

การประชุมสุดยอดสมัชชาแห่งสหประชาชาติได้จัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเดือนกันยายน 2015

แผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพและเป้าหมายไอจิ

แผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพและเป้าหมายไอจิ

การประชุมสมัชชาภาคีว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพสมัยที่ 10 ได้จัดทำเป้าหมายโลก (World Targets) ขึ้นมา

เราจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกิจกรรมต่างๆ ของเราตามเป้าหมายเหล่านี้และความตกลงดังกล่าวโดยยึดวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2050 ของบราเดอร์กรุ๊ป เป็นหลัก

เนื้อหาข้างต้นมีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น

แชร์หน้าเว็บนี้